Informacja o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON po zmianach wchodzących w życie od 1 października 2018r. oraz możliwości złożenia oświadczenia o rezygnacji z zamiaru korzystania z prawa do obniżenia wpłat i możliwości odwołania tego oświadczenia

Szanowni Państwo,
informujemy, że w miesiącu poprzedzającym miesiąc wystawienia faktury, do której załączamy niniejszą informację, spełniliśmy warunki dotyczące wymaganej struktury zatrudnienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 25.06.2019, Dz.U. 2019 poz. 1172 ze zm.) – dalej: ustawa o rehabilitacji, a zatem jesteśmy uprawnieni do wystawienia informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON z tytułu zakupu udokumentowanego ww. fakturą.

Poniżej przedstawiamy szczegółową informację o zasadach nabywania ulg we wpłatach na PFRON i zasadach korzystania z obniżenia wpłat na PFRON po 1 października 2018r.

INSTRUKCJA
Warunki, jakie musimy spełniać, żeby udzielić Państwu ulgi we wpłatach na PFRON:
 • musimy zatrudniać co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;
 • musimy osiągać wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych  do znacznego stopnia niepełnosprawności lub zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych – w wysokości co najmniej 30%;
 • musimy sprzedać Państwu wykonaną przez siebie usługę, z wyłączeniem handlu,  lub wytworzoną przez siebie produkcję.
Począwszy od 1 lipca 2016 r. informację o kwocie obniżenia, jesteśmy zobowiązani wystawić Państwu na formularzu INF-U.

Naszym obowiązkiem jest też prowadzenie ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia, a także przekazanie do PFRON w terminie do 20. dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym zostało wystawione INF-U, informacji miesięcznej o kwocie obniżenia (INF-1-u) wraz z załącznikami stanowiącymi kopie wszystkich INF-U wystawionych w danym miesiącu.

WAŻNA ZMIANA:
Kwota obniżenia od 1 października 2018 r. nie może być wyższa niż 50% kwoty należności za zakup, określonej na fakturze, pomniejszonej o kwotę podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem korekt tej faktury.
Korzystanie z informacji o wysokości obniżenia wpłat, do których nabyliście Państwo prawo na zasadach obowiązujących od 1 października 2018 r.

Jesteśmy zobligowani do wystawienia Państwu informacji o kwocie obniżenia:

 • gdy nie złożyliście Państwo nam, czyli Sprzedającemu, jednorazowego w danym roku oświadczenia, że rezygnujecie z zamiaru korzystania z prawa do obniżenia wpłat,
 • gdy dokonana transakcja, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji, została udokumentowana fakturą,
 • gdy terminowo zostały uregulowane należności wynikające z faktury za usługi lub produkcję, których dotyczy ulga.
Informację o kwocie obniżenia musimy Państwu wystawić niezwłocznie po:
 • terminowym uregulowaniu należności w przypadku nieotrzymania oświadczenia o rezygnacji z zamiaru korzystania z prawa do obniżenia do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup, lub w przypadku niewykonania obowiązku informacyjnego wobec Państwa w zakresie zasad nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON oraz możliwości złożenia oświadczenia o rezygnacji z zamiaru korzystania z prawa do obniżenia wpłat i możliwości odwołania tego oświadczenia,
 • otrzymaniu odwołania oświadczenia o rezygnacji z zamiaru korzystania z prawa do obniżenia nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup, oraz terminowym uregulowaniu należności
 • jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup.
DODATKOWE INFORMACJE:
 • Obniżenie wpłaty na PFRON przysługuje Państwu do wysokości 50% wpłaty, do której jesteście zobowiązani w danym miesiącu.
 • Przysługującą, a niewykorzystaną kwotę obniżenia możecie Państwo uwzględnić we wpłatach na PFRON przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia, dlatego też ważne jest opatrzenie otrzymanej informacji o wysokości ulgi - datą wpływu.
 • Jeżeli przed dniem 1 października 2018 r., nabyliście Państwo prawo do obniżenia wpłat na PFRON, to możecie je wykorzystać na warunkach dotychczasowych, to jest obowiązujących do 30 września 2018 r.
 • Jeżeli przed dniem 1 października 2018 r. dokonaliście Państwo zapłaty za zakup potwierdzony fakturą uprawniający do obniżenia wpłat na podstawie art. 22 ustawy o rehabilitacji, możecie nabyć prawo do obniżenia wpłat i wykorzystać je na warunkach dotychczasowych.
 • Informacje o ulgach należy wykazać w deklaracji DEK-I-u, gdzie wskazuje się dane dotyczące daty uzyskania informacji o kwocie obniżenia, dane Sprzedającego, znak informacji, zasady nabycia obniżenia oraz kwoty obniżenia. Jedną informację o kwocie obniżenia można wykazać w DEK-I-u jeden raz w danym miesiącu. Jeżeli cała kwota obniżenia została wykorzystana w tym miesiącu – nie można korzystać z tej informacji w miesiącu następnym. Jeżeli kwota obniżenia przekracza 50% wpłaty na Fundusz, informację taką można wykazać w DEK-I-u w miesiącu następnym – aż do wyczerpania kwoty bądź do przedawnienia prawa do jej wykorzystania.
Zgodnie z art. 22 ust. 1a pkt 2 ustawy o rehabilitacji w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2018 r. poniżej przedstawiamy wzór oświadczenia o rezygnacji z zamiaru korzystania z prawa do obniżenia wpłat.

W przypadku rezygnacji z ulg prosimy o podpisanie oświadczenia i odesłanie go na adres naszej firmy wskazany w nagłówku informacji.
 
0
różnych produktów
0
transakcji
0
zadowolonych Klientów
0
nagród i wyróżnień